ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
ายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างผู้บริหารส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัด
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
มหกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๑๙

       
        ประกาสสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(เส้นทางสถานีสูบน้ำบ้านท่าเริงรมย์)
       
 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพระ
       
ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไห
       
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วปลวกแหลม....10/10/2557..คลิ๊ก        
       ประกาศผลการสอบปลี่ยนสายงานตำแหน่งบุลากร...............
  
              
 ประกาศผลการสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา.........
              
   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระประกาศสอบตำแหน่ง บุคลากร และ นักวิชาการ.....
         
   แบบขอใช้บัญชีบุคลากร นักวิชาการ ................................
                 งบประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
           อบต.ทุ่งพระประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมสำนักงาน.................
        ประกาศผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ..........

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ประกาศใช้แผน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน
นายอร่าม เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าถัดไป...............
  นางสาวปณิชา ประดิษฐ์แท่น
ปลัด อบต.ทุ่งพระ
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
อบต.ทุ่งร่วมจัดกิจกรรมทำบัญตักบาตรและ
ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี....
อบต.จัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย
ประจำปี 58...........
อบต.ทุ่งพระร่วมกิจกรรมบุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร
ประจำปี 2558.............
อบต.ทุ่งพระได้ทำการประชาคมหมู่บ้าน
ทั้ง 10 หมู่บ้านประจำปี 58................