ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ชมเว็บ
hit tracker
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
นโยบายการพัฒนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนวิชาการ
ผู้นำชุมชน

     นายอร่าม     เท่าธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี...............ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป เปลี่ยนแปลง..............ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี..แก้ไข.............ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี...เพิ่มเติม............ดาวน์โหลด
แผนงานติดตามและประเมินผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า