ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพในตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
             จ.อ.นพดล กรุมรัมย์
         ปลัด อบต.ทุ่งพระ
แผนงานติดตามและประเมินฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ท่านนายก อบต.ทุ่งพระ นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์ และคณะบริหาร
ร่วมเป็นเกียรติมอบป้ายบ้าน นางหลง คำอ่าง ม.1
ผู้สูงอายุซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
จากงบประมาณ อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 30,000 บาท
วันพฤหัส ที่ 27 มกราคม 2656 เวลา 09:30 น.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพระ ชมรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) มอบทรายอเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (Long Term care) ตำบลทุ่งพระ
ในวันที่ 28 มกราคม 2565  ท่านวิรัตน์ พิมพ์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชัยภูมิ โดยลงพื้นที่ให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการประเมิน  ITA  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพิชิตสงคราม หอประชุมอำเภอคอนสาร ชั้น 2
หน้าถัดไป...............
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมด์ประชุมพร้อมอุปกรณ์ 12/5/65...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565   9/5/65...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่เกิน 5พัน ไตรมาสที่ 2 4/4/65...
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 4/4/65...
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้สำนักงานสำหรับกองช่าง 30/3/65...
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้สำนักงานสำหรับกองคลัง 30/3/65...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ ์65

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 64
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง 18//1/65...
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะ เก้าอี้ 18/1/65...
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมแบบติดผนัง 18/1/65...
ประกาศรายงานผลและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
หน้าถัดไป ...

ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 2565 ) 1/4/65..
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565...
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ฉบับปรับปรุงประจำปี 2565
งบการเงินที่ สตง.รับร้อง ประจำปี 2564... 2/14/65...
โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 65...
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือโดวิด
ประกาศกรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 2/2/65...
ประกาศมาตรการการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 2/2/65...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.ทุ่งพระ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง)
ประกาศ อบต.ทุ่งพระ เรื่อง การเก็บขนขยะมูลฝอยประภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขะอันตรายชุมช
เอกสารประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ทุ่งพระ
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ...
ผลการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณประจำปี 2654 10/10/64...
แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564...
ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต และนายก อบต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบมาณ 64 31/8/64...
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จดหมายข่าวภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 63-64...
มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเดี่ยวกับป้ายโฆษณา
กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาประจำปี 2563...
ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2564
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
รายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 19/4/64...
สรุปผลของผู้มาขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดปี 2564
สรุปผลของผู้มาขึ้นทะเบียนและต่อบัตรคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้มาขึ้นทะเบียนและต่อบัตรคนพิการ ปี 2564...
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2564...
รายงานสรุปผลของผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564...
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท 13/1/64...
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ 18/1/64...
รายงานสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลและขอข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลและขอข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.ทุ่งพระ 11/9/63...
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร 9/9/63...
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมทุ่งพระ พร้อมใจ มุ่งสู่เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0
หน้าถัดไป...

มาตรการใช้ดุลพินิจ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
พัฒนาข้าราชการรักษาวินัย
หลักเกณฑ์และการประเมิน


อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
ระเบียบและกฎหมาย อปท
  กฎ คณะ มติ ครม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
22 ก.พ.2564
วัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
รายงานการร้องเรียนทุจริต
รายงานการทุจริต 6 เดือน
 รายงานการทุจริต 12เดือน
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ตำบลทุ่งพระ ได้ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา สร้างฝาย มีชีวิต ณ บริเวณลำห้วยแก้วตอนล่าง บ้านหัวปลวกแหลม ม.5 ต.ทุ่งพระ
อบต.ทุ่งพระ No Gift Policy (ไม่ให้ ไม่รับ)
5 มี.ค.2564
11 ก.พ.2564
16 ธ.ค.2563
19 มี.ค.2564
กำหนดสมัยประชุมปี 64
5 เม.ย.2564
เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๓ ปี ๖๔
10 ส.ค.2564
23 ส.ค.2564
 ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
    ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
กำหนดสมัยประชุม ปี 2565
กำหนดสมัยประชุม ปี 2566
โครงสร้างส่วนราชการ
รวมประชุมสภา ปี 2565
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
แผนป้องกันการทุจริต
คุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรม "Romantic Road"
ปลูกดอกไม้สีเหลืองหรือต้นทองอุไร ถนนสายหลัก/สายรอง...คลิ๊ก
อบต.ทุ่งพระ ประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
การประชุมสัญจรคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลทุ่งพระ